Vedtægter

Vedtægter for Darum eSport

 

 • 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Darum eSport, forkortet DES.

Stk. 2. Foreningens hjemsted Esbjerg Kommune.

 

 • 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

 1. a) med udgangspunkt i E-Sport og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmerne i DES evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i udviklingen af E-sport i Darum.
 2. b) At hjælpe de unge til at få en bredere forståelse, for hvad det vil sige at være E-Sports udøver, med fokus på sundhed, mentalitet og sammenhold.
 3. c) At organisere E-Sports talenterne i Darum i et struktureret fællesskab.
 4. d) At skabe en bredere forståelse af E-Sport med henblik på en større accept af E-Sport som legitim sportsgren og interesse.

 

 • 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren. Udmeldelsen sker løbende måned plus den resterende kontingentperiode der er betalt for. Allerede betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

Stk. 4. Kontingentet kan kun betales ved brug af foreningens bankkonto eller Mobile Pay

Stk. 5. Kontingentet fornyes automatisk og betales løbende, indtil man udmeldes.

Stk. 6. Medlemskabet bliver automatisk gentegnet, fornyet og betalt med 6 eller 12 måneder efter første køb. Manglende betaling medfører udmeldelse. Minimum 3 ugers frist.

Stk. 7. Ekskludering af et medlem kan ske hvis medlemmet har modarbejdet foreningens vedtægter eller har skadet foreningens omdømme. Ved ekskludering af et medlem skal det ske ved en enig bestyrelse. Hvis det ønskes af medlemmet kan sagen optages på næstkommende generalforsamling. Hvis medlemmet er i bestyrelsen kan ekskludering kun foregå på en generalforsamling.

 

 • 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af første kvartal og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved mail til medlemmerne og ved annoncering på sociale medier med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af budget herunder kontingent
 8. Valg af formand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

 • 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

 • 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

 

 • 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

 • 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 • 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

 • 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.